Lider Rozwoju Regionalnego 2016

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, w dniu 27 października 2016r.  podczas uroczystej gali Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie, przedstawiciele Zgromadzenia i Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzta Salacha, Andrzej Czernecki, Marek Rączka oraz Maria Lignar odebrali nagrodę przyznaną  przez Kapitułę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
Otrzymana nagroda jest uhonorowaniem bogatej, blisko dwudziestoletniej działalności Związku na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, realizowanej w przekonaniu, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. Kolejny raz solidarna współpraca wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki znalazła uznanie opiniotwórczego gremium.
Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają firmy i miasta oraz organizacje samorządowe działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze pomocowe na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.

... Czytaj więcej ...

• Informacja własna • listopad 2016 • Czytaj więcej ...

XII Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

14 lipca 2016 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się XII posiedzenie Zgromadzenia Związku z udziałem burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku, podczas którego podjęto uchwały związane z przygotowaniem kolejnych projektów Związku tj.:


- uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach RPO WP 2014-2020,III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE,
- uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Magiczne Pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
- uchwała w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.


• Informacja własna • lipiec 2016 •

Absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

22 czerwca w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się XI posiedzenie Zgromadzenia Związku, któremu przewodniczyła Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia, Burmistrz Kołaczyc. W obradach uczestniczyło 17 burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2015 rok przedstawił Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu, natomiast skarbnik, Agnieszka Jędrzejczyk omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.


Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami:
z wykonania budżetu i finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku, jednogłośnie udzieliło Zarządowi Związku absolutorium z wykonania budżetu Związku za rok budżetowy 2015.

• Informacja własna • czerwiec 2016 •

Słoneczne Dni 2016


    21 czerwca 2016r.  po raz kolejny odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały na Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „Ostoja” w Kołaczycach.

Nadrzędnym celem „słonecznego wydarzenia” jest pokazanie korzyści jakie niesie ze sobą ekologiczny sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu. Skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu gmin należących do Związku.

 


Czytaj więcej ...

 

• Informacja własna • czerwiec 2016 •. GaleriaCzytaj więcej ...

Inwestycje w odnawialne źródła energii - konferencja na uniwersytecie

Czytaj więcej ...

 

9 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski, zorganizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami: Gmina Busko Zdrój, Miasto i Gmina Niepołomice, Powiat Suski, Gmina Mszana Dolna. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.


Podczas  konferencji występowali przedstawiciele Szwajcarii: Roland Python,  Dyrektor  Biura SPPW, Marc Muller, Szwajcarski Federalny Departament ds. energii oraz  uznane autorytety z Polski: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Andrzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.


W trakcie dyskusji panelowych swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prezentowali przedstawiciele instytucji realizujących Projekty:

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle,

projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (20 gmin),

Gmina Busko Zdrój,

projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (12 gmin),

Gmina Mszana Dolana,

projekt Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich, (6 gmin),

Gmina Niepołomice,

projekt Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, (6 gmin),

Powiat Suski,

projekt Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii  i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000, (9 gmin)

Czytaj więcej ...


• Informacja własna • GaleriaFilm • czerwiec 2016 • Czytaj więcej ...

Konkurs fotograficzny - „Flora i fauna dorzecza Wisłoki

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs fotograficzny pn. „Flora i fauna dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu  z zakresu edukacji ekologicznej - konkurs fotograficzny pn. „Fauna i flora dorzecza Wisłoki”,  planowanego do realizacji w miesiącach maj – listopad 2016r.
Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym rzeki Wisłoki i jej dopływów i zaprezentowania na fotografiach fauny i flory tego obszaru, ciekawych miejsc przyrodniczych z terenu Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania gatunków roślin i zwierząt, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o Związku.

Projekt obejmuje przeprowadzenie konkursu fotograficznego w dwóch kategoriach:
I kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowej i II kategoria: gimnazja i szkoły średnie.


Szkoła, która zechce uczestniczyć w konkursie potwierdzi swój udział na formularzu zgłoszeniowym, a następnie przeprowadzi wewnętrzne eliminacje wybierając spośród wykonanych zdjęć jedno najlepsze w danej kategorii, które dostarczy lub prześle do siedziby Związku (w formie papierowej i JPG). Następnie komisja konkursowa dokona eliminacji gminnych, wybierając najlepsze prace z danej gminy, atrakcyjne nagrody otrzymają laureaci I, II, III miejsca oraz zwycięzcy eliminacji gminnych w danej kategorii. Fotografia tematycznie musi być zgodna z celami Projektu, powinna uchwycić piękno
i atrakcyjność środowiska przyrodniczego rzeki Wisłoki, promować wartości proekologiczne.


Terminy:
- termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół do 17.06.2016r.
- termin nadsyłania prac do 10.11.2016r.,
- termin rozstrzygnięcia do 18.11.2016r.,
- termin wręczenia nagród do 30.11.2016r.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin.


Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl


• Informacja własna • maj 2016 •

Więcej kolektorów dla mieszkańców Zwiazku Gmin

 

W dniu 12 maja br. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki podpisana została umowa dotycząca realizacji instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66, realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca : firma Eko Program Sp. z o.o. Sp. k. z Nowej Wsi. Ze strony związku umowę podpisali : Przewodniczący Zarządu Andrzej Czernecki oraz Członek Zarządu Jan Czubik. Z ramienia wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu – Sławomir Łaś. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 2118  kompletnych Instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej na prywatnych budynkach mieszkalnych.

Wartość kontraktu – 16 402 388,76 zł brutto, dofinansowanie Szwajcarii – 75 %

Bezpośrednio po podpisaniu umowy odbyła się rada budowy z udziałem przedstawicieli inżyniera kontraktu,  wykonawcy oraz zespołu ds. realizacji Projektu SPPW z Marią Lignar kierownik Projektu oraz Małgorzatą Maziarką – specjalistką ds. technicznych, podczas której omówiono najważniejsze zagadnienia związane z realizacją inwestycji.

Instalacje kolektorów słonecznych do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej zostaną zainstalowane na budynkach należących do osób fizycznych na obszarze 20 Gmin biorących udział w Projekcie tj.: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego.

• Informacja własna • maj 2016 •

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki 2016

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”   w dniu 21 czerwca 2016 r. -  stadion Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach
„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.

 

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach w dniu 21.06.2016r. w ramach imprezy plenerowej.
 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas I-III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;
 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy;

Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy na imprezę plenerową w dniu 21.06.2016r., stadion Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach, od godz. 9.00 do 15.00 obejmującą w szczególności:

 • występy artystyczne i wokalne
 • gry i zabawy dla dzieci i młodzieży:
  • atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego obejmujące m. in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, chodzenie na szczudłach, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych,
  • gry i zabawy, warsztaty plastyczne,
 • wypuszczenie w niebo baloników

Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail biuro@wisloka.pl w terminie do dnia 18.05.2016r.
Informacji o akcji udziela Rafał Matysik pod nr tel. 13-443-70-22, e-mail: biuro@wisloka.pl.


Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w plikach do pobrania.

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Do pobrania: Regulaminy i formularze zgłoszeniwe

 

• Informacja własna • maj 2016 •

Przygotowania kolejnych Projektów Związku

 

15 stycznia w siedzibie Związku odbyły się spotkania robocze z udziałem burmistrzów i wójtów oraz pracowników Gmin Związku, związane z przygotowaniem nowych projektów :

- "Cyfrowy Związek Gmin", którego celem jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych i procesów administracyjnych,

- koncepcji utworzenia ścieżek rowerowych.

Związek planuje aplikowanie o dofinansowanie tych projektów w ramach środków pomocowych.

 

• Informacja własna • styczeń 2016 •