Absolutorium dla władz związku ...

W dniu 14.06.2011 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki odbyło się V posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Zgromadzenie Związku zatwierdziło sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2010 oraz udzieliło absolutorium dla Zarządu Związku.
 

 

Zgromadzenie Gmin Dorzecza Wisłoki

 
Dyrektor Biura Związku – Maria Lignar przedstawiła sprawozdanie z działalności Związku za rok budżetowy 2010. Działalność Związku obejmowała w szczególności:
- bieżące monitorowanie Projektu Funduszu Spójności pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” Nr 2005/PL/16/C/PE/007, w ramach którego wybudowano 10 oczyszczalni ścieków, 600 km kanalizacji, 89 km wodociągu oraz zmodernizowano 4 oczyszczalnie ścieków oraz 2 stacje uzdatniania wody. Wartość projektu – 48 mln euro z czego 84% stanowiło dofinansowanie Funduszu Spójności
- przygotowanie Projektu „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II ” o wartości ok. 44 mln zł, z czego 62,71% stanowić ma dofinansowanie Funduszu Spójności
- przygotowanie Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Jego wartość to ok. 29 mln franków szwajcarskich z czego 75% stanowić ma wsparcie udzielone przez Szwajcarię poprzez dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki”, współfinansowana z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości ok. 47 tys. zł realizowana przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Kampania trwała od października 2008r. do grudnia 2010r. W projekcie udział wzięło 83 uczniów tzw. „doradców domowych”. Projekt polegał na odwiedzeniu i informowaniu mieszkańców 20 gmin Związku na temat postępowania z odpadami, zachęcaniu do segregacji odpadów i innych zachowań związanych z ochroną środowiska.