Instalacje systemów energii odnawialnej ...

Projekt Nr SPPW/P/2.1.2/09/15
pn. „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
 

 

Dotychczasowe działania prowadzone przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  
Przygotowano Strategię projektu „Ochrona zasobów naturalnych Gmin Dorzecza Wisłoki poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w celu skoordynowania programu finansowania i instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i publicznych na obszarach gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (marzec-kwiecień 2009 r.),
Opracowano Zarys Projektu „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” i złożono dokumentację aplikacyjną do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (17.04.2009 r.):
- w wyniku oceny formalnej oraz merytorycznej Projekt Związku uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceniającej i umieszczony został na liście rezerwowej (sierpień 2009 r.),
- w związku ze zwiększeniem alokacji Projekt Związku przesunięty został na listę podstawową; jest to 7 projektów wyłonionych spośród 73 złożonych w skali kraju (czerwiec 2010 r.).
 
Wykonano tłumaczenie na język angielski „Zarysu Projektu”, „Strategii Projektu” oraz dokumentów formalnych, które zostały zweryfikowane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (czerwiec-lipiec 2010 r.),
 
     

W chwili obecnej Zarys Projektu analizowany jest przez stronę szwajcarską. Związek oczekuje na wizytę przedstawicieli Szwajcarii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, po której zostanie podjęta ostateczna decyzja o akceptacji „Zarysu Projektu” i wskazanie do sporządzenia Kompletnej Propozycji Projektu, w tym Studium Wykonalności (październik-grudzień 2010 r.).

Informacja o Projekcie
Zasięg terytorialny obszar 19 gmin: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny i Tarnowiec,
Instytucja Realizująca Projekt: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki,
Beneficjenci Końcowi: jednostki publiczne i osoby fizyczne,
     
Cele projektu: spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami UE,
Działania realizowane w ramach projektu: zainstalowanie kolektorów słonecznych, budowa systemów zasilania hybrydowego i tworzenie systemów wykorzystania energii geotermalnej,
Wartość projektu: 28,9 mln CHF.

 

Informacje o Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej w wysokości 1 mld franków szwajcarskich przyznanej przez Szwajcarię 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. W dniu 20 grudnia 2007 r. została podpisana umowa ramowa pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF) i zakłada, że ok. 40% alokacji zostanie przeznaczone na projekty realizowane na obszarach 4 województw ściany południowo – wschodniej: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego (obszar tzw. koncentracji geograficznej).
Beneficjentami Funduszu Szwajcarskiego są instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.
Zgodnie z założeniami Umowy ramowej, realizacja Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej oraz przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno - gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary koncentracji geograficznej. Ponadto, Program Współpracy będzie miał pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Pomoc finansowa zostanie wykorzystana na realizację projektów, które będą miały na celu poprawę poziomu opieki zdrowotnej, jakości powietrza i wody oraz inwestycje w edukację i szkolenia.
Proces wnioskowania o dofinansowanie w ramach programu szwajcarskiego podlega dwustopniowej procedurze – przygotowanie Zarysu Projektu (Project Outline) oraz opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu (Final Project Proposal). Wnioski oceniane są przez stronę polską i szwajcarską. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje strona szwajcarska. Dla zatwierdzonego projektu podpisywana jest Umowa w sprawie Projektu pomiędzy Krajową Instytucją Koordynującą a Ambasadą Szwajcarii. Na podstawie powyższej umowy zawierana jest również Umowa w sprawie Realizacji Projektu, pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Realizującą.
Szczegółowe informacje o Szwajcarsko – Polskim Programie Współpracy znajdują się na stronie www.programszwajcarski.gov.pl.

 

Stanisław Pankiewicz
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki


Wójt Gminy Jasło

Jasło, 15 październik 2010 r.