Konferencja podsumowująca 'ETAP II"

3 grudnia 2015 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce w Gminie Chorkówka, odbyła się konferencja organizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, której celem było podsumowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”. Wartość Projektu wyniosła ponad 45 mln zł, dofinansowanie Unii Europejskiej – 63 % wydatków kwalifikowanych.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz władz powiatowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, prezesi firm realizujących zadania Projektu, przedstawiciele Związku z Przewodniczącym Zarządu Andrzejem Czerneckim, Dyrektor Biura Marią Lignar oraz Pełnomocnikiem do spraw realizacji Projektu Mariuszem Chmielem a także Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, pracownicy merytoryczni Jednostki Realizującej Projekt oraz Gmin uczestniczących w Projekcie. Gminę goszczącą uczestników konferencji reprezentował Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki.


Podczas konferencji zaprezentowano zrealizowane w ramach Projektu inwestycje, ich koszty oraz efekty realizacji w poszczególnych gminach biorących udział w Projekcie :
- w Gminie Brzostek wykonano ponad 9,4 km sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica Dolna oraz blisko 2 km kanalizacji sanitarnej w Brzostku, wzdłuż Potoku Słonego.
Wartość inwestycji (bez VAT)                     2,3 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności           1,4 mln zł
- w Gminie Chorkówka wybudowano prawie 15 km sieci wodociągowej, w tym : 3,2 km wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, 11,4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Kobylany, Sulistrowa i Draganowa.
Wartość inwestycji (bez VAT)                     1,9 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności           1,2 mln zł
- w Gminie Dębica wybudowano ponad 74 km sieci wodociągowej, 5 hydroforni i zbiornik wody w miejscowościach : Latoszyn, Stobierna, Stasiówka, Nagawczyna i Zawada.
Wartość inwestycji (bez VAT)                     11,3 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności            7,1 mln zł
- w Mieście Jaśle – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne Sp. z o.o. w Jaśle zrealizowało inwestycję obejmujące :
● modernizację urządzeń oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany odsiarczalników, modernizacji osadników oraz przebudowę budynku krat wraz z jego wyposażeniem ;
● modernizację 2,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową studni rewizyjnych i przyłaczeniowych w ulicach : Towarowa, Przemysłowa, Słowackiego, Franciszkańska, W.Pola ;
● modernizację dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych w zakresie : demontażu do fundamentów istniejących komór i montażu stalowych zbiorników 2 wydzielonych komór fermentacyjnych z izolacją termiczną i płaszczem osłonowym oraz montażu urządzeń, instalacji i wyposażenia, w tym mieszadeł.
Wartość inwestycji (bez VAT)                     12,5 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności            7,9 mln zł
- w Gminie Jedlicze wykonano 2,3 km kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano przepompownię ścieków w miejscowości Jedlicze – Męcinka. Przeprowadzono również modernizację oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegającą na naprawie aeratorów napowietrzających, montażu ściany stalowej uniemożliwiającej przedostawanie się surowych ścieków do osadnika wtórnego oraz wyposażeniu w kompletny węzeł higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych.
Wartość inwestycji (bez VAT)                      1,1 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności            0,7 mln zł
- w Gminie Pilzno wybudowano prawie 18 km sieci wodociągowej, 2 hydrofornie i zbiornik wody oraz 7,0 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej i 2 przepompownie ścieków ; prace prowadzone były w miejscowościach : Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Lipiny oraz Słotowa.
Wartość inwestycji (bez VAT)                      4,6 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności           2,9 mln zł
- w Gminie Sękowa wykonano 5,6 km kanalizacji sanitarnej i 5 przepompowni ściekó w miejscowościach Małastów i Sękowa oraz przebudowano 2 przepompownie ścieków w Ropicy Górnej.
Wartość inwestycji (bez VAT)                       1,2 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności             0,8 mln zł
- w Gminie Żyraków efektem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Projektu jest:
● zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej z 500m³/d do 1000m³/d, uzyskując możliwość przejęcia ścieków z 10 miejscowości znajdujących się na terenie gminy Gminy Żyraków,
● rozbiórka 0,6 km istniejących przewodów wodociągowych wykonanych z rur azbestowych,
● wybudowanie 1 km wodociągu oraz wykonanie ponad 2 km kabla sterowniczego ze studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Nagoszyn.
Wartość inwestycji (bez VAT)                      1,8 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności            1,2 mln zł

  Łącznie w ramach Projektu „Program Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” wybudowano :
- 116 km sieci wodociągowej, 7 hydroforni oraz 2 zbiorniki wody,
- 20 km kanalizacji sanitarnej, 7 przepompowni ścieków, rozbudowano i gruntownie zmodernizowano 3 oczyszczalnie ścieków.
Realizacja Projektu w gminach należących do Związku pozwoliła na :
- wybudowanie kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie 1 100 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
- wybudowanie sieci wodociągowej umożliwiającej podłączenie 4 300 mieszkańców do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę,

- zmodernizowanie i rozbudowanie oczyszczalni ścieków, które zapewniło prawidłowe oczyszczanie ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej.

• Iinformacja własna • grudzień 2015 •