Konferencja naukowa

ZGDW  Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle
mają zaszczyt zaprosić na:
I Międzynarodową Konferencję Naukową
pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego
PSW

„Działania kształtujące czystość zlewni rzek polskich”

  Celem konferencji jest w szczególności prezentacja współczesnych problemów w zakresie ochrony wód, dyskusja nad zadaniami wynikającymi z Narodowego Planu Rozwoju, Polityki Ekologicznej RP, Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz przedstawienie działań na rzecz poprawy czystości zlewni rzek polskich z udziałem samorządów lokalnych.  
 
Program ramowy:  
    17 wrzesień 2010 r. (piątek)
9.00-10.00 rejestracja uczestników
10.00-10.30 otwarcie konferencji, wystąpienia honorowych gości
10.30-12.00 sesja plenarna
12.00-12.20 przerwa kawowa
12.20-14.30 sesja plenarna
14.30-15.00 dyskusja, podsumowanie konferencji
15.00-16.00 obiad
Aktualna wersja programu (po uzyskaniu wszystkich referatów) będzie udostępniona w dniu rozpoczęcia konferencji i zamieszczona na stronie internetowej:
www.psw.jaslo.pl lub www.wisloka.pl
 
 
Miejsce obrad:  
    Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza ul. Na Kotlinę 8, 38-200 Jasło  
 
Referaty:  
    Temat oraz streszczenie referatu (maksymalnie ½ strony) należy przesłać do 31 sierpnia 2010 roku. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną zaprezentowane wybrane referaty. Na prezentację referatu organizatorzy przewidują 15 minut.  
 
Język konferencji:  
    polski  
 
Publikacja:  
    Dorobek konferencji zostanie zaprezentowany i opublikowany jako tom z serii: Monografie Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle, a następnie rozesłany Uczestnikom.
Prosimy o zapoznanie się z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej PSW w Jaśle www.psw.jaslo.pl
Ostateczny termin nadesłania (złożenia) tekstu w wersji elektronicznej i drukowanej (w ilości do 18 str. maszynopisu) w dniu konferencji.
Uczestnicy konferencji zainteresowani publikacją referatów w recenzowanym wydawnictwie PSW w Jaśle proszeni są o dostarczenie ostatecznej wersji tekstu (wydruk + CD / dyskietka) przygotowanej zgodnie z wymogami redakcyjnymi PSW najpóźniej w dniu konferencji.
Publikacja pokonferencyjna będzie poddana pełnej procedurze wydawniczej.
 
 
Koszt uczestnictwa:  
    Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Pokrywa ona: koszt recenzowanej publikacji książkowej, koszt materiałów konferencyjnych, obiad, przerwy kawowe oraz podatek VAT.
Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 15 sierpnia 2010 r. na konto Podkarpackiej Agencji Konsultingowo – Doradczej Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 18, 38-200 Jasło nr rachunku bankowego 71 1500 1490 1214 9002 7646 0000 odpowiedzialnej za obsługę organizacyjną konferencji
FAKTURY za udział w konferencji będą do odbioru przy rejestracji.
 
 
Kalendarium:  
    1. Nadesłanie przez Uczestników wypełnionych kart uczestnictwa oraz streszczenia referatu do 31 sierpnia 2010 r.
2. Opłatę konferencyjną należy przesłać do 31 sierpnia 2010 r.
3. Wysłanie Uczestnikom drugiego komunikatu ze szczegółowym programem konferencji do 31 sierpnia 2010 r.
4. Ostateczny termin nadesłania (złożenia) tekstu referatu w wersji elektronicznej i wydrukowanej: w dniu konferencji.
 
 
Rada Programowa Konferencji:
  prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański Przewodniczący Rady Podkarpacka Szkoła Wyższa
  prof. nadzw. dr inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak   Politechnika Rzeszowska
  dr hab. Małgorzata Grodzińska   Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  dr Swietłana Wołoszańska   Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu
  dr hab. Kazimierz Krupa   Uniwersytet Rzeszowski
  doc. dr hab. Martin Mizla   Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie

 

Komitet organizacyjny konferencji:
  Stanisław Pankiewicz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Wójt Gminy Jasło
Przewodniczący Komitetu
  Paweł Polański Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle Zastępca Przewodniczącego
  Maria Lignar Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Sekretarz Komitetu

 

Sekretariat konferencji:
Krzysztof Mastej
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
tel. 13 443 70 25; fax 13 443 70 23
www.wisloka.pl, biuro@wisloka.pl