Inżynier kontaktu - umowa podpisana

          
Podpisanie umowyW dniu 23.04.2012 w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy Safage Oddział w Polsce, Umowa na świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
            Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Burmistrz Miasta Jasła oraz  Zbigniew Sanocki Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz Gminy Jedlicze, natomiast Wykonawcę reprezentował  Mieczysław Iciachowski  Dyrektor SAFEGE Oddział w Polsce.
Wartość usługi to 1 073 790 zł
            Inżynier będzie obsługiwał kontrakty na roboty zlokalizowane na terenie gmin: Pilzno, Dębica, Miasto Jasło, Sękowa. Zakres przewidziany do nadzorowania przez Inżyniera podzielony został na siedem kontraktów na roboty i obejmował będzie budowę sieci wodociągowej, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Do zadań Inżyniera Kontraktu należy m.in.:

  • nadzór nad realizacją kontraktów na roboty, w zakresie zarządzania technicznego, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz ze związanymi z nim przepisami, pozwoleniami na budowę, jak również innych wymagań wynikających z wykonywanych kontraktów na roboty zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC,
  • nadzór nad realizacją kontraktów na roboty w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego prowadzony zgodnie z procedurami Funduszu Spójności, polskimi regulacjami i wymaganiami, które wynikają z kontraktów na roboty m.in. polskim prawem budowlanym,
  • monitorowanie technicznego, spójnego, finansowego i materiałowego postępu kontraktów na roboty,
  • egzekwowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę robót (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót).


Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego kontraktowymi poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla projektów Funduszu Spójności współfinansowanych przez Unię Europejską.

2012 • Informacja własna 

Podpisanie Umowy na wykonanie, dostawę, montaż i demontaż tablic informacyjnych oraz opracowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu

          
Podpisanie umowyW dniu 23.04.2012 w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na opracowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych związanych z realizacją projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”. 
Wybranego w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę, firmę  Pracownia Reklamy – Adam Syrtów z Tomaszowa Lubelskiego reprezentował Stanisław Semak, Kierownik Działu Marketingu. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Burmistrz Miasta Jasła oraz  Zbigniew Sanocki Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz Gminy Jedlicze
Wartość usługi to 31 070zł.

W szczególności do zadań Wykonawcy będzie należało opracowanie i wykonanie projektu graficznego dla tablic informacyjnych oraz  tablic pamiątkowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz sposobem posadowienia tablicy w terenie, renowacja, utrzymanie
i konserwacja tablic informacyjnych do czasu zakończenia robót na ostatnim kontrakcie oraz tablic pamiątkowych w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

 

2012 • Informacja własna 

Umowa podpisana

          
W dniu 27.10.2011r. w siedzibie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie projektu  „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM,  priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Instytucję Wdrażającą reprezentował Jan Tomaka Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie natomiast Beneficjenta, Andrzej Czernecki Burmistrz Miasta Jasła, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Zbigniew Sanocki Burmistrz Gminy Jedlicze, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle.
            Zakresem terytorialnym Projekt obejmuje 5 gmin z 20 zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zadania inwestycyjne realizowane będą na terenach gmin: Dębica, Miasto Jasło (MPGK Sp. z o.o w Jaśle), Pilzno,  Sękowa, Żyraków.
Zakres rzeczowy Projektu to:

  • budowa 90 km sieci wodociągowej, 7 hydroforni oraz 2 zbiorników wody
  • budowa 12 km kanalizacji sanitarnej, 7 przepompowni ścieków oraz modernizacja
    2 km kanalizacji  sanitarnej
  • modernizacja i rozbudowa 2 istniejących oczyszczalni ścieków w Jaśle i w Woli Żyrakowskiej

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 54,8 mln zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych – 32,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności –  27,9 mln zł

            Głównymi celami Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, jest likwidacja lub znaczne ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych, wód podziemnych i gruntu, wzrost stopnia skanalizowania i zwodociągowania, poprawa jakości wody przeznaczonej do spożycia, podniesienie warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej

 

2011 • Informacja własna