I Zgromadzenie Związku

          

W dniu 17.12.2014r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki .
Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego,  Zastępcy oraz trzech Członków Zarządu Związku, uchwalenie budżetu Związku na 2015r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.   

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszone zostały dwie kandydatury; Małgorzata Salacha Burmistrz Kołaczyc oraz Stanisław Pankiewicz Wójt Gminy Jasło. Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrana została Małgorzata Salacha uzyskując 13 głosów poparcia, na Stanisława Pankiewicza oddanych zostało 7 głosów. Zastępcą Przewodniczącej Zgromadzenia została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa (18 głosów „za”  2 osoby wstrzymały się od głosu).
Wyboru

Przewodnicząca Zgromadzenia
Małgorzata Salacha
Przewodniczący Zarządu Związku
Andrzej Czernecki

 

Przewodniczącego Zarządu dokonano spośród dwóch zgłoszonych kandydatów: Andrzeja Czerneckiego dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu oraz Ryszarda Pabiana,  Burmistrza Miasta Jasła. Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie 14 głosami „za” powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu, Ryszard Pabian uzyskał 6 głosów poparcia.
Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków (18 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.
Członkami Zarządu zostali wybrani:  
Wojciech Staniszewski, Burmistrz Brzostku (18 głosów „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu),
Grzegorz Gotfryd , Wójt Gminy Szerzyny (18 głosów „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu),
Na trzeciego członka Zarządu zgłoszone zostały dwie kandydatury:
Jolanta Urbanik, Burmistrz Jedlicza uzyskała poparcie 7 członków Zgromadzenia
Jan Czubik, Wójt Gminy Tarnowiec uzyskał poparcie 12 członków Zgromadzenia i został wybrany członkiem Zarządu Związku.

Wybrany został skład Komisji Rewizyjnej:
Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna (przewodnicząca Komisji), Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska, Jacek Drobot, Zastępca Wójta Gminy Dębica (członkowie).

Następnie Zgromadzenie Związku podjęło uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2015r. oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2018.

 

2014 • Informacja własna