Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”
Realizacja na terenie gmin: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
Link do strony: http://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc

Refundacja wydatków dla Gminy Jedlicze

W dniu 18.07.2018r. Gmina Jedlicze otrzymała 1,1 mln zł refundacji wydatków poniesionych w związku z przeprowadzoną przebudową oczyszczalni ścieków w Jedliczu w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonany zakres robót obejmował m.in montaż: rusztów napowietrzających, mieszadeł, recyrkulacji wewnętrznej, sondy tlenowej, sondy gęstości osadu, sondy do pomiaru zawartości amonu i azotanów, sond pH, pomostów roboczych przy reaktorze biologicznym, dmuchawy śrubowej, automatycznego układu recyrkulacji zewnętrznej i odprowadzania osadu nadmiernego, systemu wentylacji mechanicznej w hali reaktora biologicznego, laguny hydroponicznej i stacji dmuchaw, systemu zasilania i sterowania.


Celem zrealizowanej inwestycji było podwyższenie redukcji azotu i fosforu, a także unowocześnienie biologicznego stopnia oczyszczania.

 


• Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 22.12.2017 r. w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Całkowita wartość projektu  18,9 mln zł.

Projekt realizowany będzie na terenie czterech  gmin: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce.


• Informacja własna • grudzień 2017 •