Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”
Realizacja na terenie gmin: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Podpisano Umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 22.12.2017 r. w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Całkowita wartość projektu  18,9 mln zł.

Projekt realizowany będzie na terenie czterech  gmin: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce.


• Informacja własna • grudzień 2017 •