HOME     KONTAKT  

 
   
           
 
  PODSTAWOWE INFORMACJE
  HARMONOGRAM
 

AKTUALNOŚCI

  ETAPY REALIZACJI
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”

Nr 2005 PL 16 C PE 007

 
         
   

Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 14.12.2005r. przyznano pomoc w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”.

 

 Wartość całkowita Projektu opiewa na kwotę 48 586 tys. euro z czego wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 40 126 800 tys. euro oraz 8 459 200 tys. euro pochodzi ze środków publicznych.
  Okres realizacji Projektu przypada na lata 2005 – 2010.
    Projekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” zakresem terytorialnym obejmuje obszar 16 gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.

 

Całość projektu będzie realizowana w ramach następujących kontraktów:


1. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/02; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Brzostek

      Zadanie 1.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Klecie

2. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/03; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna

      Zadanie 2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny - Podgórze

      Zadanie 2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny - Zarzecze

      Zadanie 2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna

      Zadanie 2.4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czarna

3. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/04; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Dębica

      Zadanie 3.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podgrodzie i Latoszyn

      Zadanie 3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pustków-Kochanówka, Brzeźnica

4. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/05; Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębowiec

      Zadanie 4.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Folusz

      Zadanie 4.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzielec - Radość

      Zadanie 4.3. Budowa magistrali wody Folusz - Dobrynia

      Zadanie 4.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zarzecze

      Zadanie 4.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Dębowiecka, Dębowiec - Dąbrowy

5. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/06; Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w gminie Dębowiec

      Zadanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja SUW w m. Dębowiec

6. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/07; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło

      Zadanie 6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierówka

      Zadanie 6.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zimna Woda

      Zadanie 6.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szebnie

      Zadanie 6.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niepla

      Zadanie 6.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chrząstówka

      Zadanie 6.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica

      Zadanie 6.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osobnica

      Zadanie 6.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niegłowice

      Zadanie 6.9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzyście

      Zadanie 6.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łaski i Sobniów

      Zadanie 6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółków

      Zadanie 6.12. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Trzcinica

      Zadanie 6.13. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szebnie

7. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/08; Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło

      Zadanie 7.1. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście Jasło

      Zadanie 7.2. Modernizacja SUW w mieście Jasło

8. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/09; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze

      Zadanie 8.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarnowiec

9. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/10; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze

      Zadanie 9.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaszczew i Moderówka

      Zadanie 9.2. Budowa kolektora tłocznego Moderówka - Męcinka wraz z przepompownią

10. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/11; Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kołaczyce

      Zadanie 10.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w m. Nawsie Kołaczyckie "Szkotnia"

      Zadania 10.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajowice

      Zadanie 10.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biezdziedza

      Zadanie 10.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce - SPZOZ

      Zadanie 10.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce – CPN

      Zadanie 10.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździadka

      Zadanie 10.7. Wymiana studzienek kanalizacyjnych na istniejącej sieci w m. Kołaczyce

      Zadanie 10.8. Modernizacja urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w m. Kołaczyce

11. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/12; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Krempna

      Zadanie 11.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krempna i Kotań

      Zadanie 11.2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Krempna

12. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/13; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Osiek Jasielski

      Zadanie 12.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czekaj

      Zadanie 12.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Załęże

      Zadanie 12.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świerchowa

      Zadanie 12.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiek Jasielski

      Zadanie 12.5. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Załęże

      Zadanie 12.6. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Świerchowa

      Zadanie 12.7. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Osiek Jasielski

13. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/14; Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w   gminie Pilzno

      Zadanie 13.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne

      Zadanie 13.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Podlesie Machowskie

      Zadanie 13.3. Budowa sieci wodociągowej w m. Zwiernik

      Zadanie 13.4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pilzno

 14. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/15; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Pilzno

      Zadanie 14.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pilzno - ul. 3 Maja

15. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/16; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Sękowa

      Zadanie 15.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Męcina Wielka i Wapienne

      Zadanie 15.2. Budowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem.

16. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/17; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn

      Zadanie 16.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skołyszyn

      Zadanie 16.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przysieki

      Zadanie 16.3 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Przysieki

 17. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/18; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn

      Zadanie 17.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kunowa, Pusta Wola, Przysieczki, Harklowa

18. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/19; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Szerzyny

      Zadanie 18.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ołpiny - Szerzyny

      Zadanie 18.2 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szerzyny

19. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/20; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec

      Zadanie 19.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowiec

      Zadanie 19.2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tarnowiec

20. Nr 2005/PL/16/C/PE/007/21; Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Żyraków

      Zadanie 20.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa

      Zadanie 20.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa Wola

      Zadanie 20.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa Zakącie

      Zadanie 20.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra Motyczna i Wiewiórka

      Zadanie 20.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn

     
Celem nadrzędnym Projektu jest osiągniecie norm jakościowych zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Cel ten realizowany będzie przy uwzględnieniu zasad polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.

   
   Zasadnicze cele projektu to:

zwiększenie ilości wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania przepisów polskich i unijnych poprzez modernizację 2 stacji uzdatniania wody;
- zapewnienie ciągłości dostaw wody poprzez modernizację 10,1 km sieci wodociągowej;
- zwiększenie stopnia dostępności do sieci wodociągowej poprzez budowę 80,2 km sieci wodociągowej;
- zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej poprzez budowę 600 km sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) i 178 sztuk przepompowni ścieków;
- zwiększenie ilości ścieków oczyszczanych do parametrów zgodnych z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego poprzez rozbudowę i modernizację 4 sztuk oczyszczalni ścieków (1 o przepustowości <2000 RLM, 3 o przepustowości RLM w przedziale od 2 000 do 9 999);
- zwiększenie ilości ścieków oczyszczanych do parametrów zgodnych z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego poprzez budowę 10 sztuk oczyszczalni ścieków (5 o przepustowości <2000 RLM, 5 o przepustowości RLM w przedziale od 2 000 do 9 999);
- zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej poprzez wymianę 280 sztuk studzienek kanalizacyjnych;
- zniwelowanie ryzyka podtopień terenów poprzez budowę kanalizacji deszczowej o długości 0,5 km.
    

    Program wdraża zasadę zlewniowego systemu zarządzania, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju uwzględniającego naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych. Program uwzględnia osiągnięcie celów zarówno ekologicznych , jak i społecznych. W szczególności realizowane projekty zakładają poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych Programem poprzez: zwiększenie dostępu do kanalizacji zbiorczej, eliminację zagrożeń sanitarnych, zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych stanowiących źródło wody do picia, poprawę jakości wody w sieciach wodociągowych oraz rozbudowę sieci wodociągowych, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji wpływu na środowisko prowadzonej gospodarki wodno – ściekowej.

 
     
     
     
       
       
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       
         

© EKSA 2007