Energia ze słońca

Projekt pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na budynkach użyteczności publicznej.
Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, w tym dotacja wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.
Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, natomiast gminy Związku jako Partnerzy Projektu, są odpowiedzialne za relacje z mieszkańcami, w tym przeprowadzenie naboru wniosków, zawieranie umów z mieszkańcami. Gminy biorące udział w Projekcie to: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Fundusz na przygotowanie projektu

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uzyskał decyzję Konfederacji Szwajcarskiej Nr 2011-07-14/305 SECO/WEIN/kmd z dnia 25.07.2011 r. o akceptacji tzw. Zarysu Projektu i przyznaniu Funduszu na Przygotowanie Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z Umową Ramową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną z dnia 20 grudnia 2007 r. przygotowanie Projektu obejmuje opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym w szczególności: studium wykonalności, kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno – użytkowych, audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną oraz tłumaczenie dokumentów.

Projekt ten współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.