Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

          
Szanowni Mieszkańcy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,

  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

  • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza

  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gmin funkcjonujących w obrębie Związku. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gmin i ich Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki www.wisloka.pl
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy/Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres:
pgn@pgksa.pl w terminie do 26 czerwca 2015 roku. 

 

Wykonawca – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy; www.pgksa.pl telefon 52 345 60 81; email: pgn@pgksa.pl
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Andrzej Czernecki

 

ANKIETY

Ankieta dla Przedsiębiorcy: format .doc | format .PDF
Ankieta dla Mieszkańca: format .doc | format .PDF

 

2015 • czerwiec • Informacja własna