Konkurs fotograficznyFlora i fauna dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs fotograficzny pn. „Flora i fauna dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu  z zakresu edukacji ekologicznej - konkurs fotograficzny pn. „Fauna i flora dorzecza Wisłoki”,  planowanego do realizacji w miesiącach maj – listopad 2016r. Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym rzeki Wisłoki i jej dopływów i zaprezentowania na fotografiach fauny i flory tego obszaru, ciekawych miejsc przyrodniczych z terenu Gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania gatunków roślin i zwierząt, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o Związku.Projekt obejmuje przeprowadzenie konkursów fotograficznych w dwóch kategoriach:

  1. konkurs skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

  2. konkurs skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Szkoła, która zechce uczestniczyć w konkursie potwierdzi swój udział na formularzu zgłoszeniowym, a następnie przeprowadzi wewnętrzne eliminacje wybierając spośród wykonanych zdjęć jedno najlepsze w danej kategorii, które dostarczy lub prześle do siedziby Związku (w formie papierowej i JPG). Następnie komisja konkursowa dokona eliminacji gminnych, wybierając najlepsze prace z danej gminy, atrakcyjne nagrody otrzymają laureaci I, II, III miejsca oraz zwycięzcy eliminacji gminnych w danej kategorii. Fotografia tematycznie musi być zgodna z celami Projektu, powinna uchwycić piękno i atrakcyjność środowiska przyrodniczego rzeki Wisłoki, promować wartości proekologiczne.
Terminy:
- termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół do 17.06.2016r.
- termin nadsyłania prac do 10.11.2016r.,
- termin rozstrzygnięcia do 18.11.2016r.,
- termin wręczenia nagród do 30.11.2016r.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej.

Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy


Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 20, faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl

• Iinformacja własna • maj 2016 •