Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego: Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Miasto Dębica i Gmina Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Obszar zlewni Wisłoki, rozciągający się od grani Beskidu Niskiego po Wisłę wyróżnia urozmaicony krajobraz oraz unikalne walory przyrodnicze i historyczne. Znajdziemy tam m.in. Magurski Park Narodowy, rezerwaty i pomniki przyrody, tradycyjne krajobrazy rolnicze oraz liczne zabytki. Celem Związku jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego tego obszaru.
Służą temu liczne projekty realizowane przez Związek, dotyczące poprawy czystości wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej.

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

WisłokaProjekt pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” zakresem terytorialnym obejmuje obszar 16 gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.


W/w Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Spójności. Celem nadrzędnym Projektu jest osiągniecie norm jakościowych zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Cel ten realizowany będzie przy uwzględnieniu zasad polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególności zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.

Więcej na www.projekt.wisloka.pl  oraz www.projekt2.wisloka.pl • 

Instalacje systemów energii odnawialnej w gminach związku

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczął realizację Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Więcej na www.solary.wisloka.pl 

Termomodernizacja

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków:
Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”.
Realizacja na terenie gmin: Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn i Tarnowiec.

oraz

Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II”.
Realizacja na terenie gmin: Brzostek, Czarna, Dębowiec, Krempna i Skołyszyn.

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej ....•