Historia

Związek rozpoczął działalność początkiem 1998 r., a pierwszym zadaniem było wykonanie kompleksowego Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, dla całej zlewni rzeki liczącej ponad 4 tys km2, zamieszkałej przez prawie 612 tys. mieszkańców. Program został wysoko oceniony przez Sejmową Komisję Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa podczas posiedzenia wyjazdowego w Jaśle w maju
1999 r. Jest to pierwszy spójny program dla całej rzeki Wisłoki, wdrażający zasadę zlewniowego systemu zarządzania – zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, uwzględniający naturalną ciągłość i łączność zasobów wodnych, stanowi on mocną podstawę działań Związku w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem funduszy pomocowych.

Program związku

Zadaniem Związku jest podjęcie i kontynuowanie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzek Wisłoki. Zgodnie ze statutem, Związek realizuje swoje zadania we wszystkich przewidzianych prawem formach, a w szczególności poprzez: agroturystyką, a także promocja rolnictwa i obszarów wiejskich Podkarpacia.

  • prowadzenie studiów i badań z zakresie racjonalizacji i korzystania ze środowiska,
  • opracowanie programów przedsięwzięć gospodarczych Związku w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej,
  • prowadzenie działań w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym działania w kierunku budowy zbiornika retencyjnego w Krempnej (dokładny opis w kolejnym dziale),
  • utworzenie funduszu w celu prowadzenia wspólnych inwestycji, głównie oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji odpadów i przetwarzania surowców wtórnych,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
  • promocję walorów turystycznych regionu wraz z utworzeniem banku informacji,
  • pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych, 
  • współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, z administracją rządową, itp.

Jedna z pierwszych uchwał podjętych przez Zgromadzenie wskazała, że najważniejszym zadaniem do wykonania jest opracowanie kompleksowego programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Kierując się ideą zlewniowego układu hydrograficznego, postanowiono opracować program dla całej zlewni obejmującej obszar ponad 4000 km2, pomimo tego, że większość gmin należących do Związku leży w górnym biegu rzeki Wisłoki. Taki program dla rzeki Wisłoki nie był do tej pory opracowany. Aktualnie wykonawcy zadania - konsorcjum Główny Instytut Górnictwa, "CONSEKTO" S.A., realizują poszczególne jego etapy. Nawiązana jest szeroka współpraca z wszystkimi 53 gminami zlewni Wisłoki oraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie realizacji programu, którego celem jest określenie zakresu i rodzaju koniecznych do podjęcia działań, aby uzyskać poprawę stanu środowiska dorzecza.

Zlewnia Wisłoki

Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Wypływa ona na wysokości ok. 600 m n.p.m. ze stoków Dębiego Wierchu w Beskidzie Niskim. Powierzchnia zlewni wynosi 4110,2 km2, długość rzeki wynosi 163,6 km. Do głównych dopływów rzeki należą: Ropa, Jasiołka, Sękówka, Wielopolka, Czarna Tarnawa, Turzymka i Breń.
Meandry Wisłoki Mapa zlewni Wisłoki


Zbiornik w Krempnej

Zbiornik w KrempnejZadaniem Związku jest podjęcie i kontynuowanie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeWielofunkcyjny zbiornik wodny i elektrownia szczytowo-pompowa Krempna w dolinie Wisłoki jest inwestycją bardzo pożądaną i oczekiwaną na naszym terenie. Liczymy na związany z nią rozwój gospodarki wodnej, infrastruktury oraz ożywienie gospodarcze, w tym turystyki i rekreacji.
Projekt zyskał pełną akceptację miejscowej ludności i władz administracyjnych. Uznając kapitalne znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności, Związek gmin "Wisłoka" prowadzi szerokie działania popierające jej realizacje..


Legenda

1. zbiornik górny
2. obwałowanie zbiornika górnego
3. górne ujęcie wody
4. szyby pionowe
5. sztolnie doprowadzające
6. komora elektrowni
7.szyby: wentylacyjny, kablowy wyprowadzenia mocy
8. sztolnie odpływowe
9. szyby zamknięć
10. sztolnia odprowadzająca
11. komora wylotowa - dolne ujęcie wody
12. zbiornik dolny
13. zapora piętrząca