Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”
Realizacja na terenie gmin: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
Link do strony: http://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc

Podpisano umowę na budowę kanalizacji w Majscowej

W dniu 06.05.2020r. podpisana została umowa na budowę 4,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków w miejscowości Majscowa. Inwestycja realizowana jest  
w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Marcin Bolek, Wójt Gminy Dębowiec, natomiast po stronie Wykonawcy Adam Niedziałek właściciel Zakładu Instalacji Sanitarnych z Czudca.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 787 848,05 zł brutto.

Marcin Bolek

Adam Niedziałek
Właściciel Zakładu Instalacji Sanitarnych
z Czudca

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Marcin Bolek
Wójt Gminy Dębowiec.

 

• Informacja własna • maj 2020 •

Budowa kanalizacji w Krajowicach zakończona

Dobiegły końca prace związane  z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice”  w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”

Wybudowano 704 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz jedną przepompownię ścieków.
Wartość kontraktu po uwzględnieniu różnic obmiarowych wyniosła 628 895,68zł brutto.

• Informacja własna • grudzień 2019 •

Trwają roboty w Gminie Kołaczyce

 

Podpisanie umowy

Na terenie gminy Kołaczyce prowadzone są roboty związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Prace realizowane są w ramach dwóch kontraktów: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajowice” oraz „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice”.

 

Na koniec października br. wykonano 702 m kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęto montaż zbiornika przepompowni ścieków. Trwa również budowa sieci wodociągowej, której wykonano dotychczas 2720 m.

 

Roboty realizowane są w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

• Informacja własna • listopad 2019 •

Trwa budowa kanalizacji w Łazach Dębowieckich 

 

Podpisanie umowy

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Dębowiec.

 

Na koniec października br. wykonano 1730 m kanalizacji grawitacyjnej i 1200 m kanalizacji tłocznej wraz z wyposażeniem sieciowym. Roboty prowadzone są w ramach kontraktu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich” realizowanego w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, 695 398,95 to zł brutto. 

• Informacja własna • listopad 2019 •

Podpisano umowę  na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krajowicach

 

Podpisanie umowy W dniu 23.05.2019r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Krajowice, w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Stanisław Żygłowicz Burmistrz Kołaczyc, natomiast Wykonawcę, Zakład Instalacji Sanitarnych z Czudca  reprezentował Adam Niedziałek.


Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, 695 398,95 to zł brutto. 

• Informacja własna • maj 2019 •

Podpisano umowę na Inżyniera Kontraktu

Andrzej Czernecki

W dniu 22.05.2019 r. podpisana została umowa na świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu w ramach zamówienia „Inżynier Kontraktu dla zadań w gminach Dębowiec i Kołaczyce” w zakresie Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla Kontraktów na roboty, obejmujących następujące zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”, „Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krajowice”.

Umowę podpisali, w imieniu Zamawiającego Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku i Jan Czubik, Członek Zarządu, natomiast ze strony Wykonawcy Zdzisław Ostasz, Prezes Zarządu ZDI Sp. z o.o. z Zamościa.    

 

Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy 406 490,40 zł brutto. Termin realizacji do 31.12.2021r.• Informacja własna • maj 2019 •

Podpisano umowę na budowę kanalizacji w Łazach Dębowieckich

Podpisanie umowy w Łazach DebowieckichW dniu 18.04.2019r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na budowę 8,3 km sieci kanalizacyjnej oraz 1 przepompowni w Łazach Dębowieckich,  w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Marcin Bolek, Wójt Gminy Dębowiec, natomiast Wykonawcę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowane "Budomont" Sp. z o.o. z  Rzeszowa oraz Zakład Budowlano-instalacyjny Grzegorz Falger z Albigowej reprezentował Robert Krakowski.

 

Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 3 979 050,00zł brutto.


 


• Informacja własna • kwiecień 2019 •

Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Krajowicach

Kołaczyce

W dniu 11.04.2019r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na budowę 5,1 km sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice,  w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Stanisław Żygłowicz Burmistrz Kołaczyc, natomiast Wykonawcę, Zakład Instalacji Sanitarnych z Czudca  reprezentował Adam Niedziałek.

 

Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 150 531,30 zł brutto.


 


• Informacja własna • kwiecień 2019 •

Refundacja wydatków dla Gminy Jedlicze

W dniu 18.07.2018 r. Gmina Jedlicze otrzymała 1,1 mln zł refundacji wydatków poniesionych w związku z przeprowadzoną przebudową oczyszczalni ścieków w Jedliczu w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonany zakres robót obejmował m.in montaż: rusztów napowietrzających, mieszadeł, recyrkulacji wewnętrznej, sondy tlenowej, sondy gęstości osadu, sondy do pomiaru zawartości amonu i azotanów, sond pH, pomostów roboczych przy reaktorze biologicznym, dmuchawy śrubowej, automatycznego układu recyrkulacji zewnętrznej i odprowadzania osadu nadmiernego, systemu wentylacji mechanicznej w hali reaktora biologicznego, laguny hydroponicznej i stacji dmuchaw, systemu zasilania i sterowania.


Celem zrealizowanej inwestycji było podwyższenie redukcji azotu i fosforu, a także unowocześnienie biologicznego stopnia oczyszczania.

 


• Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 22.12.2017 r. w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Całkowita wartość projektu  18,9 mln zł.

Projekt realizowany będzie na terenie czterech  gmin: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce.


• Informacja własna • grudzień 2017 •