Ogłoszenia gwarancyjne oraz pomoc techniczna

W związku z faktem, iż instalacje wykonywane były przez trzech Generalnych Wykonawców usterki oraz ich podejrzenie należy zgłaszać swojemu Wykonawcy:

1.Gwarantowi tj.:PBU WIKTOR Sp. j. Radomsko, ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k. Częstochowa w następujący sposób:
telefonicznie pod numerem telefonu:        (13) 430 02 62
poprzez e-mail pod adresem:                  serwis@eco-team.net
lub na stronie internetowej Wykonawcy:   eco-team.net
Wszelką korespondencję można kierować na adres:

PBU WIKTOR Sp. j.
ul. Kolejowa 8
97-500 Radomsko

ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k.
ul. Poselska 30
42-200 Częstochowa

2.Gwarantowi tj.: EKOPROGRAM
telefonicznie pod numerem telefonu:        508 333 554
poprzez e-mail pod adresem:                  serwis@sunprogres.pl
Wszelką korespondencję można kierować na adres:
EKOPROGRAM
ul. Oświęcimska 99
32-651 Nowa Wieś

3.Gwarantowi tj.: Energia Polska S.A.
telefonicznie pod numerem telefonu:        785 111 076
poprzez e-mail pod adresem:                  info@energiapolska.pl
Wszelką korespondencję można kierować na adres:
Energia Polska S.A.
ul. Josepha Conrada 37
31-357 Kraków


UWAGA! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszt pokrywa użytkownik.

Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty odbioru instalacji

Energia ze słońca

Projekt pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na budynkach użyteczności publicznej.
Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, w tym dotacja wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.
Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, natomiast gminy Związku jako Partnerzy Projektu, są odpowiedzialne za relacje z mieszkańcami, w tym przeprowadzenie naboru wniosków, zawieranie umów z mieszkańcami. Gminy biorące udział w Projekcie to: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Fundusz na przygotowanie projektu

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uzyskał decyzję Konfederacji Szwajcarskiej Nr 2011-07-14/305 SECO/WEIN/kmd z dnia 25.07.2011 r. o akceptacji tzw. Zarysu Projektu i przyznaniu Funduszu na Przygotowanie Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z Umową Ramową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną z dnia 20 grudnia 2007 r. przygotowanie Projektu obejmuje opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym w szczególności: studium wykonalności, kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno – użytkowych, audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną oraz tłumaczenie dokumentów.

Projekt ten współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.