Konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji projektu "solarnego"

5 października 2012r w Trzcinicy koło Jasła, odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin  należących do Związku  Gmin Dorzecza Wisłoki”. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele Szwajcarii, Ministerstwa Gospodarki, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Instytutu Energetyki Odnawialnej.
W dniu poprzedzającym konferencję przedstawiciele strony szwajcarskiej Dominique Favre, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, i  Prof. dr Franz Baumgartner, ZHAW Zurich University of Applied Science w obecności Andrzeja Czerneckiego Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wizytowali obiekty użyteczności publicznej na których będą instalowane kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne.      
W sali konferencyjnej Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła, w bezpośredniej bliskości miejsca o szczególnej wartości historycznej i kulturowej, w którym odkryto najstarsze osady obronne z dotąd znanych w Polsce oraz jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich, odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację Projektu.   
Konferencję otworzył Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki po czym nastąpiły wystąpienia i referaty zaproszonych gości. Dominique Favre wskazał główne cele i założenia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz zaprezentował  projekty finansowane przez Szwajcarię w Polsce, głównie w obszarze Infrastruktura i Środowisko. Natomiast Prof. Franz Baumgartner przedstawił zagadnienia związane  z monitorowaniem jakości instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz szwajcarskie doświadczenia dotyczące energii solarnej. Zaprezentował także najnowszą instalację systemu PV do zasilania dużego wyciągu narciarskiego.  
Priorytety polityki energetycznej Polski do 2030r., rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prawo energetyczne jako źródło wsparcia odnawialnych źródeł energii przedstawił Mieczysław Kasprzak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej do 2020r., - zasoby, potencjał inwestycyjny, finansowanie - omówił Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.  
Natomiast nowe trendy w energetyce słonecznej przedstawiła Aneta Więcka, Specjalista ds. energetyki słonecznej w  Instytucie Energetyki Odnawialnej.  Przedstawiciel Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Tomasz Dyląg, w  swoim wystąpieniu sygnalizował trudności jakie mogą wystąpić przy realizacji projektu.
Przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki -  Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu oraz Maria Lignar, Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - przedstawili szczegółowe informacje o  realizowanym projekcie.
W konferencji uczestniczyli również:  Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego, burmistrzowie i wójtowie gmin realizujących projekt. 
Na zakończenie odbyła się konferencja prasowa.

(2012-10-20)

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami o oferowaniu przez różne firmy kolektorów słonecznych w ramach prowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", informujemy, że Związek oraz Gminy uczestniczące w Projekcje nie upoważnili żadnej z firm do kontaktów z mieszkańcami w sprawie montażu kolektorów słonecznych oraz pobierania na ten cel jakichkolwiek środków finansowych.
Firmy, które w chwili obecnej oferują swoje urządzenia i usługi działają we własnym zakresie i nie posiadają upoważnienia Związku ani żadnej z Gmin Związku.
Związek jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie firm wykonawczych w ramach projektu solarnego. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych zostaną wystosowane imiennie do wszystkich zainteresowanych osób pisma z zaproszeniem do podpisania z Gminami umów na montaż instalacji solarnej. Wyłonione w ramach przetargu  firmy działać będą jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Gminy lub Związek.

Maria Lignar
Dyrektor Biura
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

(2012-08-28)

Informacje po spotkaniach w Gminach

Zakończyły się spotkania szkoleniowe z Mieszkańcami z udziałem ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli Związku oraz Gmin, podczas których omawiane były aspekty techniczne, energetyczne, ekonomiczne i formalne Projektu.
Poniżej przedstawiamy najistotniejsze  dla Mieszkańców założenia Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

 1. W ramach Projektu zapewnia się zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie kompletnej instalacji solarnej wraz z nadzorem inwestorskim. Instalacja solarna przeznaczona jest do celów podgrzewania wody użytkowej w zakresie potrzeb  gospodarstw domowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 2. Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 75% kosztów kwalifikowanych realizacji instalacji.
 3. Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest:
  1. lokalizacja budynku na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki;
  2. uregulowany stan prawny nieruchomości;
  3. brak jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy;
  4. złożenie Wniosku o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie;
  5. podpisanie z Gminą Umowy na instalację układu solarnego (planowane w IV kwartale 2012 r.);
  6. dokonanie wpłaty z tytułu uczestnictwa w Projekcie stanowiącej równowartość 25 % wydatków brutto na instalację określonego typu.
  7. dokonanie  wpłaty kosztu ubezpieczenia instalacji od żywiołów (po podpisaniu Umowy).
 4. Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych w zależności od liczby osób stale zamieszkujących w budynku:
  1. do 3 osób - instalacja solarna typu A;
  2. od 4 do 5 osób - instalacja solarna typu B;
  3. powyżej 5 osób - instalacja solarna typu C.
 5. Szacowana na podstawie  dokumentacji aplikacyjnej wysokość wpłaty Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w Projekcie nie powinna przekroczyć kwoty brutto:
  1. 3.419,00 zł dla instalacji solarnej typu A;
  2. 3.865,00 zł dla instalacji solarnej typu B;
  3. 4.713,00 zł dla instalacji solarnej typu C.

   Wpłata winna być dokonana w dwóch ratach:
   - I rata w kwocie 1000,00 zł płatna do 1 m-ca od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę tj. końcem 2012 r.,
   - II rata 3 miesiące przez rozpoczęciem prac na nieruchomości Mieszkańca.
 6. W przypadku, gdy wyliczona po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na Wykonawców, wysokość wpłaty Mieszkańca okaże się wyższa niż wielkość szacowana, Mieszkaniec ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 7. Przez okres 5 lat od zakończenia Projektu tj. do 30.09.2021 r. zapewnione są bezpłatne okresowe przeglądy i konserwacja instalacji solarnej w ramach gwarancji Wykonawcy, w okresie późniejszym tj. do 30.09.2026 r. obowiązki te przechodzą na Mieszkańca.
 8. W Projekcie przewidziana jest instalacja kolektorów słonecznych płaskich charakteryzujących się wysoką jakością potwierdzoną certyfikatami, np. Solar Keymark lub równoważnymi.
 9. Montaż instalacji planowany jest w okresie od I kwartału 2013 r. do końca 2015 r.
 10. Instalacja solarna do upływu 5 lat od zakończenia Projektu tj. do 30.09.2021 r. pozostaje własnością Gminy, po tym czasie, bez dodatkowych opłat, prawo własności przechodzi na Mieszkańca.
 11. Mieszkaniec jest zobowiązany do korzystania z instalacji solarnej przez okres 10 lat od zakończenia Projektu, tj. do 30.09.2026 r.

Oto najczęściej zadawane pytania...

(2012-08-18)

Szkolenia dla Mieszkańców - uczestników projektu

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że rozpoczęły się spotkania szkoleniowe z Mieszkańcami z udziałem ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli Związku oraz Gmin, podczas których omawiane są w szczególności aspekty techniczne, energetyczne, ekonomiczne i formalne Projektu.

Terminarz i lokalizacja szkoleń w załączeniu
(harmonogram-plik PDF)

(2012-07-10)

Rusza realizacja projektu solarnego ….

W dniu 25.06.2012r. podpisana została umowa w sprawie realizacji Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Uroczystego podpisania dokonali Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu i Zbigniew Sanocki Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Mariusz Kasprzyk Dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy Wdrążającej Programy Europejskie.

Projekt o wartości 82,8 mln zł otrzymał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości  62,1 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

To wielkie logistycznie przedsięwzięcie realizowane będzie we wszystkich dwudziestu gminach, należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
Realizacja Projektu obejmuje:

 •  instalację kolektorów słonecznych na 117 obiektach użyteczności publicznej,
 •  instalację kolektorów słonecznych na 4 266 domach prywatnych,
 •  instalację układów fotowoltaicznych na 4 obiektach sportowych,

Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest  na koniec I kwartału 2016 r.

 

(2012-06-29)

Podpisanie umowy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Informacja Prasowa:

 

Na kwotę 406,6 mln zł opiewa 8 kontraktów zawartych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy.

1 czerwca 2012 r. umowy podpisali wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski i ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger. Dotyczą one m.in. rozwoju transportu, energii odnawialnej, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony granic. Oznacza to, ze w Programie zawarto umowy na blisko 94% środków. Polska otrzymuje szwajcarską pomoc od 2007 roku i jest jej największym beneficjentem.

- po raz pierwszy podpisujemy ze stroną szwajcarską tak dużą ilość umów za jednym razem – powiedział wiceminister Paweł Orłowski.  - To ważne inwestycje dotyczące m.in. poprawy efektywności energetycznej szpitali w Małopolsce i na Mazowszu oraz montaż kolektorów słonecznych w Dorzeczu Wisłoki, które zostaną zrealizowane dzięki pomocy Szwajcarii

(2012-06-25)

Informacja o bieżącym stanie projektu

 

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gmin należących do
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle informuje, że w dn. 23.05.2012 r. strona szwajcarska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania Projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki". Decyzja ta jest wynikiem pozytywnej oceny Kompletnej Propozycji Projektu, obejmującej m. in. studium wykonalności, kosztorysy inwestorskie, program funkcjonalno – użytkowy, audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną. Wartość Projektu opiewa na 82,8 mln zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy wynosi równowartość 62,1 mln zł, co stanowi 75% kosztów Projektu.
W dn. 01.06.2012 r. została podpisana przez Rząd Szwajcarii (reprezentowany przez Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) Umowa ws. Projektu.
W miesiącu czerwcu br. zostanie podpisana Umowa ws. Realizacji Projektu pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Władzą Wdrażającą Programy Europejskie) a Instytucją Realizującą (Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki). W chwili obecnej trwają prace polegające na opracowaniu i uzgodnieniu z Instytucjami Wdrażającymi Szwajcarsko – Polski Program Współpracy załączników do ww. Umowy.
Zakres rzeczowy Projektu obejmuje instalację kolektorów słonecznych na 117 obiektach użyteczności publicznej oraz 4.266 domach prywatnych i instalację układów fotowoltaicznych na 4 basenach sportowych na terenie 20 Gmin Związku.
Instalacje kolektorów słonecznych montowane będą przez Wykonawcę, wyłonionego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, w oparciu o zatwierdzoną przez stronę szwajcarską dokumentację przetargową (SIWZ). Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, rozstrzygnięcie przetargów planowane jest na III i IV kwartał 2012 r. W chwili obecnej żaden Wykonawca nie jest uprawniony do oferowania Państwu instalacji kolektorów słonecznych w ramach niniejszego Projektu.
W najbliższym czasie na terenie każdej z 20 Gmin uczestniczących w Projekcie, odbędą się spotkania z Mieszkańcami, celem omówienia szczegółowych aspektów Projektu. Informacja o terminach spotkań zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gmin.
Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej Związku www.wisloka.pl/solary.

 

Z poważaniem

Andrzej Czernecki

Burmistrz Miasta Jasła
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

(2012-06-04)

Odnawialne źródła Energii

Ambasada Szwajcarii - Informacja Prasowa:

 

Mamy nadzieję, że Program Szwajcarski przysłuży się promocji odnawialnych źródeł energii w Polsce i zwiększy zainteresowanie ich wykorzystaniem przez gminy oraz gospodarstwa domowe – mówi Heinz Kaufmann, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szwajcaria przeznaczyła ok. 110 milionów franków na dofinansowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Przewiduje się, że łącznie w ramach Programu instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zainstalowane zostaną na ok. 17,000 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz prawie 200 budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale powiatowe, czy szkoły. Średnia ilość instalacji solarnych przypadających na jeden projekt (realizowany przez jednostkę lub grupę jednostek samorządu terytorialnego), waha się między 2,300 – 4,500, przy wkładzie własnym mieszkańców nie przekraczającym 30% całkowitych kosztów inwestycji). W tej chwili podpisywane są pierwsze umowy między Ambasadą Szwajcarii a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie o wartości od 4,8 do 21 milionów franków. Rozpoczęcie realizacji pierwszych projektów planowane jest na styczeń 2012.
Program wpiera także inwestycje w systemy fotowoltaiki, pomp ciepła i efektywności energetycznej (budynki publiczne kwalifikowane do Programu powinny być wcześniej poddane termomodernizacji, a na obiektach takich jak baseny dodatkowo rekomendowane są inwestycje w technologie odzyskiwania ciepła). Partnerami Programu są gminy i powiaty odpowiedzialne za skierowanie wsparcia finansowego do tzw. beneficjentów końcowych (budynki publiczne i prywatne gospodarstwa domowe) według wcześniej uzgodnionych kryteriów uwzględniających czynniki społeczno-ekonomiczne oraz środowiskowe.
Ważnym elementem wszystkich projektów jest kampania informacyjna w lokalnych mediach, a także szkolenia dla beneficjentów oraz młodzieży szkolnej obejmujące tematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu. Przykładem ciekawych działań zaplanowanych przez jednego z Wnioskodawców jest cykl szkoleń dla lokalnej młodzieży, która następnie będzie mogła uświadamiać mieszkańców w kwestii zasadności inwestowania w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).
Dodatkowym elementem Programu są wizyty studyjne do Szwajcarii przewidziane dla koordynatorów projektów na poziomie gmin i powiatów. Podczas wizyty w maju br. reprezentanci Niepołomic, Mszany Dolnej, Buska Zdroju, Suchej Beskidzkiej i Gmin Dorzecza Wisłoki oraz polscy eksperci obejrzeli ponad 20-letnie wciąż sprawne instalacje solarne na budynkach publicznych i prywatnych oraz odwiedzili Ośrodek Badawczy certyfikujący kolektory słoneczne.
Obok działań koordynowanych przez Wnioskodawców, Ambasada Szwajcarii planuje w pierwszym kwartale przyszłego roku zorganizować konferencję nt. praktycznych aspektów wdrażania programu pomocowego w obszarze OZE. Celem konferencji, obok promocji roli inwestycji w OZE w poprawę warunków społeczno-ekonomicznych, będzie przedstawienie najlepszych praktyk i wskazanie głównych obszarów ryzyka związanych z implementacją podobnych projektów.
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcaria przekazała Polsce ok. 489 milionów franków przede wszystkim na realizację projektów z zakresu podstawowej infrastruktury i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, wsparcia sektora prywatnego, badań, partnerstw samorządów lokalnych oraz działań organizacji pozarządowych w zakresie ochrony środowiska i w obszarze społecznym. W obszarze Infrastruktury i Środowiska dofinansowane są projekty wpierające inwestycje w źródła odnawialne, transport publiczny, usuwanie i neutralizację odpadów niebezpiecznych oraz ochronę bioróżnorodności.
Lista projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze Infrastruktury i Środowiska:
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/en/Home/Projects/Approved_and_Planned_projects
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
Więcej informacji:
Sylwia Słomiak
National Programme Officer, Environment and Infrastructure
Koordynator Programu (Infrastruktura i Środowisko)

The Embassy of Switzerland
Swiss Contribution Office(Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)
Al. Ujazdowskie 27, 00-540 Warsaw, Poland
Tel.: 0048 22 553 89 35
Fax: 0048 22 627 00 46
sylwia.slomiak@sdc.net
www.swiss-contribution.admin.ch/poland   


(2011-11-26)

Kolektory słoneczne dla mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dokument Dokument PDF

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki tworzy 20 gmin z terenu zlewni rzeki Wisłoki, są to Miasto Jasło – siedziba Związku oraz Gminy: Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków. Celem Związku są działania na rzecz ochrony środowiska, czemu służą liczne projekty realizowane od przeszło dziesięciu lat, w tym zakończony ostatnio Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki o wartości 48 mln EUR z 84 % dotacją Unii Europejskiej.
Obecnie Związek ubiega się o dofinansowanie z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy dla Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość przedsięwzięcia to blisko 29 mln CHF, w tym spodziewana dotacja wynosi co najmniej 61% kwoty brutto. Po długich i skomplikowanych procedurach, strona szwajcarska dnia 25 lipca 2011 r. podjęła decyzję o zaakceptowaniu tzw. Zarysu Projektu i przyznała Związkowi pomoc finansową na przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym studium wykonalności. Planowany termin wykonania niezbędnej dokumentacji – grudzień 2011 r., po jej akceptacji będzie podpisana umowa o dofinansowanie. Faza wykonawcza Projektu przewidziana jest na lata 2012 - 2015.