Najczęściej zadawane pytania

Zakończył się cykl spotkań z Mieszkańcami, którzy złożyli Wnioski o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania.

 1. Kiedy rozpocznie się montaż instalacji solarnych w budynkach prywatnych?

  Odp.: Rozpoczęcie projektowania i montażu układu kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych rozpocznie się najwcześniej w I kwartale 2013 r. i potrwa do końca 2015 r.

 2. Jakiej firmy urządzenia będą montowane, czy jest już wybrany wykonawca instalacji?

  Odp.: Wykonawca robót wybrany będzie w drodze postępowania przetargowego planowanego na koniec IV kwartału 2012 r. Wykonawca w swojej ofercie wskaże producenta urządzeń solarnych, które zamierza instalować. Kolektory te powinny posiadać odpowiednie wysokiej jakości parametry (potwierdzone certyfikatem  Solar Keymark lub jego odpowiednikiem),  określone przez Związek w dokumentacji przetargowej.

 3. Jakie działania w chwili obecnej ma podejmować Mieszkaniec, czy fakt złożenia wniosku oznacza zakwalifikowanie się do Projektu?

  Odp.: Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa nastąpi w momencie podpisania umowy pomiędzy Mieszkańcem i Gminą, planowany termin podpisania umów IV kwartał 2012 r.

 4. Jak działa instalacja solarna, gdy zabraknie prądu – jakie są zagrożenia?

  Odp.: Instalacja solarna przy braku prądu nie działa. System jest zabezpieczony na tą okoliczność. Nadmiar płynu solarnego gromadzi się w naczyniu wzbiorczym. Po wznowieniu dostawy prądu system zaczyna ponownie działać, bez ingerencji z zewnątrz.

 5. Jak działa instalacja solarna, gdy nie używa się przez dłuższy czas ciepłej wody np. podczas urlopu – jakie są zagrożenia?

  Odp.: Tak zwana "przerwa urlopowa" rozwiązywana jest różnie przez producentów solarów, np. wstrzymanie obiegu płynu solarnego, wychładzanie zbiornika nocą. Czynności te są sterowane przez czujniki, dlatego też nie istnieje zagrożenie uszkodzenia systemu solarnego.

 6. Ile osób jako stale zamieszkujących wskazać do umowy w przypadku, gdy liczba zameldowanych osób jest inna niż ilość domowników faktyczne zamieszkujących w budynku?

  Odp.: Należy wskazać ilość osób faktycznie zamieszkujących w budynku.

 7. Czy konieczne jest ubezpieczenie instalacji?

  Odp.: Instalacja wymaga ubezpieczenia od żywiołów. Mieszkaniec zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Gminy zryczałtowanych kosztów ubezpieczenia instalacji za okres od daty jej odbioru do 30.09.2021 r. Termin wpłaty – nie później niż 3 m-ce przed planowanym terminem rozpoczęcia prac na nieruchomości Mieszkańca. Dokładna wysokość kosztu ubezpieczenia instalacji solarnej ustalona będzie w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia wszystkich instalacji solarnych wykonywanych w Projekcie.

 8. Jak będzie rozliczana poszczególna instalacja?

  Odp.: Ryczałtowo, w zależności od typu instalacji tj.: A, B lub C

 9. Czy wymagane jest zaciągnięcie kredytu bankowego tak jak w przypadku dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

  Odp.: Nie jest wymagane zaciągnięcie kredytu bankowego przez Mieszkańca.