Kalendarium projektu

 • marzec-kwiecień 2009 r. - Przygotowano Strategię Projektu „Ochrona zasobów naturalnych Gmin Dorzecza Wisłoki poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w celu skoordynowania programu finansowania i instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i publicznych na obszarach gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki;
 • 17.04.2009 r. - Opracowano Zarys Projektu „Instalacje systemów energii odnawialnej
  na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” i złożono dokumentację aplikacyjną do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;
 • sierpień 2009 r. - w wyniku oceny formalnej oraz merytorycznej Projekt Związku uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceniającej i umieszczony został na liście rezerwowej,
 • czerwiec 2010 r. - w związku ze zwiększeniem alokacji Projekt Związku przesunięty został na listę podstawową;
 • czerwiec-lipiec 2010 r. - wykonano tłumaczenie na język angielski „Zarysu Projektu”, „Strategii Projektu” oraz dokumentów formalnych, które zostały zweryfikowane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 • 07.06.2011 r. - odbyła się wizyta przedstawicieli Szwajcarii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie mająca na celu omówienie szczegółowego zakresu Projektu, w tym zagadnień związanych z finansowaniem, zarządzaniem i jego realizacją.
  W merytorycznej dyskusji omówione zostały szczegółowe aspekty zawarte w propozycji Projektu po czym przeprowadzona została wizytacja Przedszkola Miejskiego nr 6 w Jaśle wyposażonego
  w instalację wiatrową oraz kompleksu basenów i hali sportowej przy Miejskim Ośrodku Sportu
  i Rekreacji w Jaśle objętego Projektem. Na spotkaniu strona szwajcarska pozytywnie oceniła Zarys Projektu oraz wysoko - organizacyjne przygotowanie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do jego realizacji.
 • 25.07.2011 r. - decyzja strony szwajcarskiej Nr 2011-07-14/305 SECO/WEIN/kmd o akceptacji tzw. Zarysu Projektu i przyznaniu Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki Funduszu na Przygotowanie Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Zgodnie z Umową Ramową z dnia 20 grudnia 2007 r. Przygotowanie Projektu obejmuje opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym w szczególności: studium wykonalności, kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno – użytkowych, audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną oraz tłumaczenie dokumentów. Planowany termin wykonania niezbędnej dokumentacji – grudzień 2011 r.
 • 11.08.2011 r. – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podpisał Umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie przygotowania Projektu w ramach Funduszu na Przygotowanie Projektu obejmującego opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu. Na ten cel dofinansowanie strony szwajcarskiej wynosi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
 • 20.09.2011 r. - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki podpisał umowę z Wykonawcą Kompletnej Propozycji Projektu Firmą „Info Solutions A. Siekański C. Czop” z Krakowa wyłonionym na drodze postępowania przetargowego.
 • 03.10.2011 r. - 31.10.2011 r. - nabór wniosków mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie prowadzony w poszczególnych Urzędach Gmin.
 • 20.09.2011 r. - 27.12.2011 r. - opracowywanie Kompletnej Propozycji Projektu.
 • 28.12.2011 r.- przekazanie Kompletnej Propozycji Projektu do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, w celu oceny dokumentacji przez Instytucje Wdrażające Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, tj. Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych SECO w Szwajcarii.
 • 29.03.2012 r. - spotkanie w Ambasadzie Szwajcarii z udziałem przedstawicieli Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w celu omówienia szczegółowych kwestii dotyczących Projektu, w tym zagadnień związanych z finansowaniem, zarządzaniem i jego realizacją.
 • 23.05.2012 r.- decyzja strony szwajcarskiej tj. Sekretariatu Stanu do Spraw Gospodarczych (SECO) o przyznaniu dofinansowania do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.
 • 01.06.2012 r. - podpisanie przez Rząd Szwajcarii (SDC) i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (MRR) Umowy ws. Projektu.
 • 25.06.2012 r. - podpisanie Umowy w sprawie Realizacji Projektu pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
 • lipiec – sierpień 2012 r. cykl spotkań z Mieszkańcami, którzy złożyli Wnioski o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie, z udziałem przedstawicieli Związku oraz ekspertów zewnętrznych, na których prezentowane były szczegółowe założenia Projektu, aspekty formalne i techniczne oraz udzielano odpowiedzi na pytania Mieszkańców.
 • lipiec - obecnie - prace nad dokumentacją przetargową na wybór Inżyniera Kontraktu oraz dokumentami formalnymi, które uzgadniane są z Instytucją Pośredniczącą i stroną szwajcarską